Menu Contact

Duurzaam verhuizen

Moved by people: 100% zero-emissie
 • Kostenbesparing door efficiëntie
 • Focus op duurzaam transport
 • Minder verkeershinder, minder uitstoot
Overzichtsfoto van de Ecologische Voetafdruk 2023 leaflet

Ecologische voetafdruk

CO2 reductie is een belangrijk aandachtspunt voor Deudekom. Daarom stellen wij elk jaar een footprint op. Hiermee krijgen we inzicht in het effect van Deudekom op het milieu.

CO2 reductie in de praktijk

Uitgevoerde werkzaamheden met het oog op CO2-reductie:

 • Intensieve investering in een elektrisch wagenpark
 • Terugdringen van aardgasgebruik
 • Gebruik van duurzaam opgewekte energie (Nederlandse windenergie)
 • Aanschaf van GvO’s: digitale certificaten als bewijs van duurzame energiedrager

Het resultaat: in 2022 een afname in CO2-uitstoot van 88% ten opzichte van 2010!

CO2-beleid

In het kader van het onderdeel Planet van het Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Deudekom vanaf 2010 diverse activiteiten op het gebied van milieuvriendelijk ondernemen ontplooid. Deze acties hebben ook concrete resultaten opgeleverd. Onder andere het behalen van het ISO14001 milieucertificaat. In het verlengde hiervan heeft de directie van Deudekom besloten de CO2-Prestatieladder in te zetten als instrument van haar CO2-beleid. Het doel van dit beleid is het zo veel mogelijk reduceren van onze CO2-uitstoot aan de hand van de jaarlijks vast te stellen CO2-footprint. De prestatieladder biedt een stappenplan en beoordelingsschema voor klimaatvriendelijk ondernemen.

Doelstellingen 2024

Een aantal van de doelstellingen voor 2024:

 • Verdere reductie van het aantal kilometers met fossiele brandstoffen
 • Aanschaf van een elektrische 16 of 19t auto
 • Evaluatie van projectverhuizingen
 • Energieverbruik verminderen (IW 22 en IW 35) met 5%

Volg ons voor updates over o.a. duurzaamheid

Deudekom werkt zero-emissie