Menu Contact

Duurzame samenwerking

Duurzame samenwerking

Deudekom gelooft in duurzaam ondernemen. Samenwerking met gelijkgestemde ondernemers hoort daarbij. Daarom neemt Deudekom actief deel aan diverse sectorinitiatieven en keteninitiatieven. Het doel is de CO2-emissies te reduceren. Branchegenoten en partners in de keten werken hier samen met overheden, opleidingsinstituten en wetenschappers.

Deudekom duurzame samenwerking opleiding en onderzoek

Cargohopper

Deudekom ging eind 2013 een officieel partnerschap aan met Cargohopper stadsdistributie Amsterdam. Inmiddels hebben vier Cargohoppers hun thuisbasis op ons terrein in Duivendrecht. Door de samenwerking zijn wij in staat meer elektrische verhuizingen aan te bieden en meer goederen vanuit onze opslag zero-emissie de binnenstad in te vervoeren. Dat laatste gebeurt al met het printerpapier voor de gemeente Amsterdam. Omgekeerd maakt Cargohopper gebruik van Deudekom’s elektrische Hytruck vrachtauto voor het zero-emissie afleveren van zware pallets.

Logistiek ontkoppelpunt (LOP) Amsterdam Zuidoost

Mede door de ligging fungeert onze locatie in Duivendrecht meer en meer als een als ‘groene transportzone’. Onze vestiging is door de Metropool Regio Amsterdam (MRA) aangewezen als eerste Logistiek Ontkoppelpunt (LOP). De bedoeling van dit LOP is dat verladers buiten de spits met lange, zware Eco-Combi’s hun vracht aan leveren voor de binnenstad. Door de lange voertuigen te ontkoppelen en dan als standaard eenheid de stad te laten ingaan, ontstaat een reductie van kilometers en uitstoot. Ook kunnen verladers er voor kiezen goederen over te slaan op (kleinere) elektrische voertuigen, zoals de Carghohoppers, Hytruck of elektrische bestelwagens of cargobikes. Op deze manier wil Deudekom bijdragen aan het realiseren van het eerste 24-uur bereikbare zero-emissie distributiecentrum van Nederland op de belangrijke Zuidas van de Metropool Regio Amsterdam.

Koplopers D-020.

Deudekom is in 2014 toegetreden tot de selecte groep van Koplopers D-020. De deelnemende bedrijven zijn duurzame koplopers voor slim en schoon stadstransport in de Metropoolregio Amsterdam. Het project onderzoekt beter renderende businessmodellen zodat de stad die schoner en leefbaarder wordt en maakt deel uit van het samenwerkingsprogramma Slim en Schoon door de Stad.

Amsterdamse Agenda Duurzaamheid/ De Combinatie

In het kader van de Amsterdamse Agenda Duurzaamheid, de verduurzaming van de hoofdstad door verdere stimulering van elektrisch transport en slimme distributie heeft Deudekom in een sectorinitiatief genaamd De Combinatie, met twee andere Amsterdamse erkende projectverhuizers ingeschreven op de tender van de gemeente Amsterdam.

Deudekom samenwerking Duurzaamheid Amsterdam

De gemeente heeft in september 2015 een raamovereenkomst afgesloten met De Combinatie voor de duur van vier jaar voor het leveren/verzorgen en coördineren van verhuisdiensten, inclusief alle daarvoor benodigde transport- en verpakkingsmiddelen. Als subdoelstelling werd geformuleerd dat luchtvervuilende stoffen maximaal moeten worden beperkt door een maximale inzet van volledig elektrische en hybride voertuigen.

Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek)

De digitalisering van onze economie en de voortgaande verstedelijking legt een enorme druk op transport en logistiek in stedelijk gebied. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid vooral in dichtbevolkte binnensteden staan eveneens onder druk. Deze ontwikkelingen vragen om nieuw beleid, een beleid dat gericht is op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies.

Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek) is een samenwerkingsverband sinds 2014 van ruim 70 bedrijven, instellingen, gemeenten, belangenorganisaties met als doel in 2025 steden zoveel als mogelijk emissievrij te beleveren. Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken.

De productie van emissievrije vrachtauto’s verkeert nog in een beginstadium en investeringen zijn daardoor kostbaar. Elektrisch verhuizen past een beleid dat zero emissie stadslogistiek nastreeft, omdat kantoren van bedrijven en instellingen in economisch actieve binnensteden veel verhuisbewegingen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de inkoop van kantoorartikelen en andere kantoorbenodigdheden. De belevering hiervan legt ook beslag op de binnenstedelijke vervoerscapaciteit, veroorzaakt congestie, emissies en lawaai. Deudekom heeft daarom als één van de eerste Amsterdamse projectverhuizers geïnvesteerd in elektrisch verhuismaterieel. Ook de samenwerking met Cargohopper-Transmission is ingegeven vanuit duurzaamheidsdoelstellingen. Deudekom is in 2015 toegetreden als partner van Green Deal ZES.

Deudekom duurzame samenwerking Green Deal ZES