CO2-reductie

Reductie van de CO2-uitstoot

In ons bedrijf gaat het bij CO2-reductie in de termen van de CO2-Prestatieladder om reductie van scope 1 en 2 emissies. Dit betreft in scope 1 het gasverbruik en de emissies door inzet van ons wagenpark bij verhuizingen en opslag. In scope 2 gaat het wat Deudekom betreft om de indirecte emissies die ontstaan door ons elektriciteitsverbruik.

CO2-footprint Deudekom 2017 tabel en diagram

Toelichting CO2-footprint

  • Vanaf 1-11-2017 neemt Deudekom duurzaam opgewekte Nederlandse windenergie af.  De conversiefactor is daarom op 0 gezet.
  • Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is de conversiefactor gesteld op 0,355 kg CO2/kWh, omdat de oorsprong van de elektriciteit niet bekend is.

CO2 doelstellingen 2018

  • Het aantal elektrisch verreden kilometers te brengen op 35% van het totaal aantal verreden kilometers. Het gevolg van het verminderde aantal liters diesel in de totale CO2-uitstoot, is dat de totale uitstoot met ongeveer 60 ton CO2 gereduceerd kan worden. Door het verbruik van duurzaam opgewekte elektriciteit kan nog eens circa 50 ton CO2 minder uitgestoten worden.
  • Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw in combinatie met investering in een eigen zonne-energie systeem.

 

Jaarlijkse CO2-reductie van basisjaar 2010 tot en met 2016

Deudekom CO2 reductie t.o.v. 2010

Sinds het basisjaar 2010 bedraagt de gecumuleerde CO2-reductie 3.450 ton. Uit de diverse footprints blijkt duidelijk dat de brandstof diesel de grootste emissiebron van CO2 is met een aandeel van ongeveer 56% in 2016. Bij deze emissiebron kan, met name door het inzetten van extra vervoermiddelen met alternatieve energiebronnen (elektriciteit) reductie van de CO2-uitstoot behaald worden. Door het inzetten van meerdere FEV personenwagens en twee FEV trucks zal in 2017 het elektriciteitsverbruik toenemen met ongeveer 10%.

Door vanaf november 2017 een leveringscontract aan te gaan met Greenchoice bereiken wij vanaf 2018 een reductie van ongeveer 70 ton CO2 op jaarbasis of wel 18% van de totale CO2 footprint.

Energieverbruik wagenpark: van diesel naar minder diesel en elektrisch

Ondanks de toenemende bedrijfsactiviteiten probeert de directie door een optimale inzet van de aanwezige en nog aan te schaffen elektrische voertuigen en hybride voertuigen het dieselverbruik te stabiliseren op het niveau van 2014. De directie stelt zich tot doel het aandeel van de brandstof diesel in absolute zin te verminderen in 2015, dat wil zeggen minder liters en meer kWh. Hoewel er in 2015 méér kilometers gereden zijn is er door de inzet van de elektrische voertuigen minder liters diesel getankt. Voor het jaar 2016 wil de directie een besparing op het dieselverbruik doorvoeren van 4%. Het gevolg van deze energietransitie, in de totale uitstoot, is dat de CO2-uitstoot met ongeveer 1,5% tot 2% verminderd wordt. In absolute zin zou dit ongeveer acht (8) ton reductie van de CO2-uitstoot opleveren.

Daarnaast zijn er op gebruikersniveau nog reductiemogelijkheden door de chauffeurs de training “Het Nieuwe Rijden” herhaald aan te bieden. Deze cursus versterkt de bewustwording van het milieuvriendelijk rijden. Een verdere reductie van de CO2-uitstoot van het dieselverbruik komt dan binnen bereik.

Conclusie reductiedoelstelling

Met een uitstoot van minder dan 500 ton CO2 per jaar zijn wij in de systematiek van de prestatieladder een klein bedrijf. Desondanks blijven wij gemotiveerd om zowel de directe als indirecte emissies te reduceren. Daar waar de bedrijfsactiviteiten groeien stelt vooral de reductie van scope 1 emissies ons voor een grote uitdaging, aangezien de inzet van het wagenpark inherent is aan het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten verhuizen en opslag. Vandaar dat wij ook blijven participeren in veel initiatieven voor CO2-reductie. Dit zijn niet alleen sectorinitiatieven maar ook initiatieven die samenwerking in de keten beogen. Opdrachtgevers die kiezen voor elektrisch verhuizen helpen bij het halen van reductiedoelstellingen. Instellingen zoals de gemeente Amsterdam lopen hierin gelukkig voorop. Lees meer over Samenwerking in sectorinitiatieven en keteninitiatieven

Energieverbruik: minder en groen

Bij het verminderen van het energieverbruik van de kantoor – en opslag locatie is in de jaren 2010 – 2014 veel bereikt. De geïndexeerde verbruikscijfers tonen een enorme energiebesparing. Het elektriciteitsverbruik is over deze periode van vier jaar teruggebracht met 37 % en het gasverbruik met 70%.

20102014energiebesparing
elektriciteit in KWh1006337%
gas in m31003070%

Voor de kantoorlocatie zou door verdere bewustwording van de medewerkers nog een beperkte besparing haalbaar kunnen zijn. Voor de opslaglocatie zal dit niet mogelijk zijn door het toenemend gebruik van elektrische en hybride voertuigen. Verdere CO2-reductie  is dan te realiseren door de inkoop van duurzaam opgewekte elektriciteit, gewonnen uit wind-, water- of zonnekracht. Sinds 2012 neemt Deudekom duurzaam opgewekte energie af. Hiervoor is een Nuon Groen Garant Certificaat verstrekt. De directie onderzoekt verdere mogelijkheden, onder andere de haalbaarheid van het zelfstandig opwekken van zonne-energie.

CO2-footprint Deudekom 2014 (tabel)

De CO2-footprint of Carbon footprint van Deudekom in het jaar 2014 ziet er in tabelvorm als volgt uit. De vermelde hoeveelheden zijn gecontroleerd en geverifieerd door een externe auditor van de certificerende instelling BSI Group.

2014 Carbon footprint Deudekom