CO2-reductie

In ons bedrijf gaat het bij CO2-reductie in de termen van de CO2-Prestatieladder om reductie van scope 1 en 2 emissies. Dit betreft in scope 1 het gasverbruik en de emissies door inzet van ons wagenpark bij verhuizingen en opslag. In scope 2 gaat het wat Deudekom betreft om de indirecte emissies die ontstaan door ons elektriciteitsverbruik.

CO2-footprint Deudekom 2018 tabel en diagram

CO2-footprint 2018

 

Toelichting elektriciteitsverbruik

In het jaar 2018 heeft Deudekom duurzaam opgewekte energie afgenomen (Nederlandse windenergie), vandaar dat met de conversiefactor 0,000 gerekend is. Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is gebruik gemaakt van de conversiefactor 0,355 kg.CO2/kWh (oorsprong van de elektriciteit is niet bekend).

CO2-footprint 2019-1 A. J. van Deudekom B.V.

CO2-footprint 2019

Toelichting verbruik elektriciteit

  • Deudekom neemt duurzaam opgewekte elektriciteit af in de vorm van Nederlandse windstroom.
  • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 35 is inclusief het verbruik van PostNL van 3.160 kWh.
  • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 22 is inclusief het verbruik van 9.180kWh door derden aan de Ecotap laadpalen.
  • Herkomst extern geladen elektriciteit is onbekend, vandaar een afwijkende conversiefactor.

In 2018-1 bedroeg de CO2 uitstoot 123,4 ton. Deze bescheiden reductie van 2,3 ton CO2, is volledig toe te schrijven aan het lagere gasverbruik in 2019-1.

Jaarlijkse CO2-reductie van basisjaar 2010 tot en met 2018

In 2018 was de CO2 uitstoot ruim 100 ton lager dan in 2017. Dat is een afname van 32%. Deze sterke reductie hebben wij bereikt door de inzet van elf volledig elektrische voertuigen en één hybride personenauto, de afname van duurzaam opgewekte elektriciteit, namelijk 100% Nederlandse Windstroom, én ten derde een beduidend lager gasverbruik in het pand Industrieweg 22.

Uitstoot in tonnen CO2

De cumulatieve reductie in de CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2010 bedraagt 5.085 ton CO2. Mede door allerlei genomen milieumaatregelen, waarvan het intensief investeren in een elektrisch wagenpark én de afname van duurzaam opgewekte energie, de grootste impact hebben, is de CO2 uitstoot afgenomen met 80% ten opzichte van 2010.

Door een continue verbruik van duurzaam opgewekte energie en een toenemend aandeel van het elektrisch vervoer tracht Deudekom de uitstoot verder te verminderen in de komende jaren.

Conclusie reductiedoelstelling

Met een uitstoot van minder dan 500 ton CO2 per jaar is A. J. van Deudekom B.V., in de systematiek van de prestatieladder, een klein bedrijf.

Desondanks zijn én blijven wij gemotiveerd om zowel de directe als indirecte emissies te verminderen. Daar waar de bedrijfsactiviteiten groeien stelt vooral de reductie van scope 1-emissies ons voor een grote uitdaging, aangezien de inzet van het wagenpark nauw verbonden is aan onze bedrijfsactiviteiten.

Vandaar dat wij ook blijven participeren in veel initiatieven voor CO2-reductie. Dit zijn niet alleen sectorinitiatieven maar ook initiatieven die betrekking hebben op samenwerking in de keten. Opdrachtgevers die kiezen voor elektrisch verhuizen en onze hub filosofie helpen bij het halen van reductiedoelstellingen. Lees meer over Samenwerking in sectorinitiatieven en keteninitiatieven.

Duurzame samenwerking

Deudekom gelooft in duurzaam ondernemen. Samenwerking met gelijkgestemde ondernemers én opdrachtgevers hoort daarbij. Op grond hiervan neemt Deudekom actief deel aan diverse sectorinitiatieven en keteninitiatieven, met de doelstelling het verminderen van de CO2-emissie.

De gunstige geografische locatie van ons bedrijventerrein in relatie tot de stedelijke agglomeratie Amsterdam én de voorsprong van Deudekom op het gebied van elektrisch vervoer bieden goede kansen voor alternatieve logistieke activiteiten.

Deze ontwikkeling is al een paar jaar geleden in gang gezet, en op grond hiervan heeft Deudekom veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten en diensten als aanvulling op de verhuisdiensten.

SimplymileDeudekom heeft een nieuw concept ontwikkeld op het gebied van logistieke diensten in een stadshub met de aansluitende elektrische “last mile”. Doelstelling van SimplyMile is de realisatie van duurzame stadsdistributie met zero emissie, zonder extra kosten. Leveringen voor één adres worden gebundeld en elektrisch de stad in gereden.Om optimaal de goederen te kunnen bundelen is het noodzakelijk goed samen te werken met een beperkt aantal vervoerders, die elektrische voertuigen tot hun beschikking hebben.

De eerste leveranciers, Canon, Maas international, Heijmans, CWS, Technische Unie en Staples leveren aan voor de HvA en de UvA. Lyreco en Ricoh leveren via de hub aan de gemeente Amsterdam. Ook PostNL is begonnen met lastmile distributie vanaf onze hub met elektrische vrachtauto’s. Wij hebben een overeenkomst met PostNL waarbij zij niet alleen vanuit Duivendrecht maar ook voor de overige SimplyMile locatie de “last mile’ elektrisch verzorgen.

Door de inzet van de beschikbare FEV’s en één hybride voertuig is het aandeel van de verreden elektrische kilometers toegenomen tot ongeveer 170.000 kilometer. Dit is ruim 37% van het totaal. Voor 2019 stelt de directie als doelstelling dat het aandeel van de elektrische kilometers verhoogd wordt tot 40% van het totaal.

Laadplein voor logistiek

Deudekom samenwerking MRA-eEind september 2019 hebben het samenwerkingsverband MRA-e (Metropool Regio Amsterdam elektrisch), de gemeente Ouder-Amstel en A. J. van Deudekom B.V. het voornemen om afspraken vast te leggen over de gezamenlijke ontwikkeling van een laadplein voor logistiek aan de Industrieweg te Duivendrecht. Dit laadplein is specifiek bedoeld om vrachtwagens op te laden. Dit laadplein wordt opengesteld voor de vrachtwagens van Deudekom als ook voor derde partijen.

De ontwikkeling van de elektrisch stadslogistiek maakt een versnelling door. Op grond hiervan is een goede laadinfrastructuur een essentiële voorwaarde om de groei voort te kunnen zetten.

Het verzamelen van kennis en ervaring over het ontwikkelen van laadvoorzieningen voor logistiek vervoer een absolute voorwaarde is om de toepassing van emissie loze stadslogistiek ook op andere locaties mogelijk te maken.

Amsterdamse Agenda Duurzaamheid/De Combinatie

Deudekom samenwerking De CombinatieIn het kader van de Amsterdamse Agenda Duurzaamheid, de verduurzaming van de hoofdstad door verdere stimulering van elektrisch transport en slimme distributie heeft Deudekom in een sectorinitiatief genaamd De Combinatie, met twee andere Amsterdamse erkende projectverhuizers ingeschreven op de tender van de gemeente Amsterdam.

Sinds september 2015 draagt  De Combinatie zorg voor het leveren/verzorgen en coördineren van verhuisdiensten, inclusief alle daarbij benodigde transport- en verpakkingsmiddelen. Als tweede doelstelling werd geformuleerd dat luchtvervuilende stoffen maximaal moeten worden beperkt door een maximale inzet van volledig elektrische en/of hybride voertuigen.

Koplopers D020

D020 is het platform van duurzame koplopers voor slim en schoon vervoer in Amsterdam. Deudekom is in 2014 toegetreden tot de selecte groep van “Koplopers D020”. Dit platform is een initiatief van ondermeer de Kamer van Koophandel, MKB Amsterdam, TLN, EVO, Gemeente Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.

Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek)

Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek) is een samenwerkingsverband van ruim 70 bedrijven, instellingen, gemeenten, belangenorganisaties met als doel steden in 2025 zoveel mogelijk emissievrij te beleveren. Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken.

Elektrisch verhuizen past een beleid dat zero emissie stadslogistiek nastreeft, omdat kantoren van bedrijven en instellingen in economisch actieve binnensteden veel verhuisbewegingen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de inkoop van kantoorartikelen en andere kantoorbenodigdheden. De belevering hiervan legt ook beslag op de binnenstedelijke vervoerscapaciteit.

Deudekom heeft daarom als één van de eerste Amsterdamse projectverhuizers geïnvesteerd in elektrisch verhuismaterieel. Deudekom is in 2015 toegetreden als partner van Green Deal ZES.