O2-reducatie is een belangrijk aandachtspunt bij Deudekom. Bij Deudekom gaat het bij CO2-reductie in de termen van de CO2-Prestatieladder om reductie van scope 1 en 2 emissies. Dit betreft in scope 1 het gasverbruik en de emissies door inzet van ons wagenpark bij verhuizingen en opslag. In scope 2 gaat het wat Deudekom betreft om de indirecte emissies die ontstaan door het elektriciteitsverbruik.

CO2 Footprint 2020 A.J. van Deudekom B.V.

Toelichting elektriciteitsverbruik

• In het jaar 2020 heeft Deudekom duurzaam opgewekte energie afgenomen (Nederlandse windenergie), vandaar dat met de conversiefactor 0,000 gerekend is.
• Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is gebruik gemaakt van de conversiefactor 0,355 kg.CO2/kWh, omdat de oorsprong van de elektriciteit veelal niet bekend is.
• De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 35 is inclusief het verbruik van een derde van 5.120 kWh.
• De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 22 is inclusief het verbruik van de Ecotap laadpalen van 10.049,62 kWh.

CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 2010

De cumulatieve reductie in de CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2010 bedraagt in 2020 6.819 ton CO2. Mede door meerdere genomen milieumaatregelen, waarvan het intensief investeren in een elektrisch wagenpark én de afname van duurzaam opgewekte energie, de grootste impact hebben, is de CO2 uitstoot afgenomen met ongeveer 80% ten opzichte van 2010.

Vanwege o.a. gewijzigde marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen of methode-wijzigingen wordt een deel van de emissiefactoren elk jaar in januari aangepast. Als de wijziging het gevolg is van een methodewijziging is dit aanleiding voor herberekening van het referentiejaar (zie Handboek 3.1, par. 5.2.3).

De update van januari 2021 betekent een methodewijziging voor een grote groep factoren, namelijk alle emissiefactoren voor (grotendeels) fossiele brandstoffen voor voertuigen en schepen. De reden voor deze methodewijziging is naast voortschrijdende wetenschappelijke inzichten vooral de vernieuwde Europese Richtlijn Brandstofkwaliteit. Met deze methodewijziging wordt dus aangesloten bij EU-regelgeving.

Gevolg van dit harmonisatiebesluit is dat de huidige herberekening pas plaats hoeft te vinden zodra de emissie-inventaris over 2021 wordt opgesteld. Bij de emissie-inventaris over geheel 2021, worden de emissiefactoren uit de aanpassing van 2021 gebruikt. Indien A. J. van Deudekom tussentijds de emissie-inventaris opstelt (bijvoorbeeld per halfjaar), zullen de nieuwe emissiefactoren toegepast worden.

Kg. CO2 uitstoot per € 1000,= omzet.
In de afgelopen 10 jaar is de CO2 uitstoot per € 1000,= omzet fors gedaald, met een zekere stabiliteit in de laatste drie jaar.

De toename van de CO2 uitstoot is in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor, ondanks een hoger aantal verreden elektrische kilometers, te wijten aan een omzetdaling veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Mede door een bedrijfsstrategie die gericht is op het uitbreiden van het elektrische wagenpark én energiebesparende maatregelen (aanschaf energiezuinige verwarmingsinstallatie) zal deze geringe stijging een incidenteel karakter hebben.

Ontwikkeling diesel kilometers versus E-kilometers

Diesel versus E-kilometers

Uitstoot kg CO2/kilometer 2010-2020

Uitstoot CO2

Reductie uitstoot kg CO2/kilometer 2010-2020

Reductie uitstoot

Elektrisch Laadplein

Met de uitbreiding van het elektrische wagenpark en de toenemende vraag van logistieke dienstverleners naar oplaadmogelijkheden is Deudekom een duurzame samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland, de “Metropool regio Amsterdam- elektrisch” (MRA-e) en de gemeente Ouder-Amstel om een laadplein voor vrachtwagens te realiseren.
Technisch is het laadplein zo ingericht, dat in de toekomst ook ervaring kan worden opgedaan met ‘slim’ laden. Een innovatief batterijenpakket maakt netverzwaring overbodig én V2G, ‘vehicle to grid’, hiermee kunnen elektrische voertuigen ook energie aan het elektriciteitsnet terug leveren.

In februari 2021 zijn de werkzaamheden ten behoeve van acht (8) laadpalen en één (1) openbare snellader op het terrein van A. J. van Deudekom B.V. van start gegaan.
Elektrisch laadplein én snellader bij A. J. van Deudekom B.V. officieel geopend op woensdag 23 juni 2021. Een novum in Nederland én een belangrijke stap in de ontwikkeling van de elektrische stadsdistributie.

Elektrisch wagenpark

De afgelopen jaren is het elektrisch wagenpark van Deudekom flink uitgebreid. Er zijn vijf personenauto’s vervangen door FEV’s en ook zijn er 2 FEV vrachtauto’s (Iveco) geleverd.
Op 31-08-2020 is er een MAN elektrische bestelauto met laadklep in gebruik genomen.
Ook in 2020 is er een is een hybride personenwagen vervangen door een volledig elektrisch exemplaar. Door het aantrekken van een extra projectleider is het wagenpark uitgebreid met nog een extra FEV personenwagen.

Tevens is er een Renault D-wide Z.E. 6×2 chassis besteld met een GVW van 27 ton. Deze auto wordt voorzien van een wisselbak frame geschikt voor een 20- en 25 ft wisselbakken. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze auto medio juni 2021 ingezet kunnen worden.

Volgens planning zal Deudekom in 2021 nog eens twee (2) volledig elektrische vrachtwagens bestellen. De levering van deze auto’s staat gepland voor eind 2021 dan wel begin 2022.
Door de inzet van de beschikbare FEV’s is het aandeel van de verreden elektrische kilometers in 2020 toegenomen tot 244.207 kilometer op jaarbasis. Dit is 48,4% van het totaal aantal verreden kilometers in 2020. Ter illustratie:
In de maand mei 2021 werd 65,7% van het totaal aantal kilometers als elektrische kilometer verreden. De omvang hiervan bedraagt 20.727 kilometers.

Zonnepanelen

In maart 2021 is, naar aanleiding van een uitgevoerde quick scan, de Manager Mensen & Middelen van Deudekom een haalbaarheidsonderzoek gestart om zonnepanelen te laten installeren op het dak van het pand Industrieweg 35. Het pand kan hiermee qua elektra zelfvoorzienend kunnen worden inclusief het opladen van elektrische auto’s.

Energieaudit en energiebesparingsonderzoek 2021.
Op 02-02-2021 en 03-02-2021 heeft adviesbureau Klimaatroute een energie audit en energiebesparings-onderzoek uitgevoerd. Deze quickscan geeft inzicht in het huidige energieverbruik, de besparingsmogelijkheden, kosten voor duurzame energieopwekking, de kosten, terugverdientijden en de waarop deze zaken gefinancierd kunnen worden.

Volgens de Wet milieubeheer (Wm) kunnen (groot)verbruikers door de handhavings-diensten verplicht worden gesteld om bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen. Welke maatregelen dit zijn hangt enerzijds af van de branche, anderzijds van de specifieke situatie. Daarom wordt, naast de energiebesparing die in de rapportage wordt weergegeven, ook aangeven of een maatregel verplicht is om te treffen. Hierin onderscheidt de Wet milieubeheer twee verschillende situaties: maatregelen die op een zelfstandig moment verplicht worden gesteld en maatregelen die op een natuurlijk moment verplicht worden gesteld. In hoofdstuk 6 van deze directiebeoordeling zal nader ingegaan worden op de beschikbare rapporten.

Logistiek OntkoppelPunt (LOP)

In het kader van het programma Bevoorrading Stadsregio heeft de Stadsregio Amsterdam gezocht naar geschikte locaties voor een regionaal (stad) distributiecentra aan de rand van de agglomeratie Amsterdam. Hoewel er interesse bestaat bij de overheden en het bedrijfsleven komt het transport met schoon materieel maar moeilijk op gang. Ook in 2020 zijn er geen verdere ontwikkelingen en bestaat de idee dat deze ontwikkeling beperkt blijft tot een theoretisch concept. Meer en meer krijgt Deudekom de vraag van transportondernemers om hun elektrische voertuig(en) op het terrein te parkeren en op te laden.

Koplopers D020

D020 is het platform van duurzame koplopers voor slim en schoon vervoer in Amsterdam. Deudekom is in 2014 toegetreden tot de selecte groep van “Koplopers D020”. Dit platform is een initiatief van ondermeer de Kamer van Koophandel, MKB Amsterdam, TLN, EVO, Gemeente Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.

Ontwikkelen participatie bouwlogistiek

In het afgelopen jaar zijn er meerdere gesprekken gevoerd over de rol van Deudekom in zake de stadshub, facilitaire inkoop en binnenstedelijke bouwlogistiek.
Dit project richt zich enerzijds op het managen van logistieke processen (voorspellen en minimaliseren van vervoerstromen) en anderzijds het managen van de stakeholders, hun verwachtingen en criteria.

Amsterdamse Agenda Duurzaamheid

In het kader van de Amsterdamse Agenda Duurzaamheid, de verduurzaming van de hoofdstad door verdere stimulering van elektrisch transport en slimme distributie verzorgt Deudekom met twee andere Amsterdamse verhuisbedrijven, te weten Apollo Verhuizingen en Aad de Wit Verhuizingen, het leveren/verzorgen en coördineren van verhuisdiensten, inclusief alle daarvoor benodigde transport- en verpakkingsmiddelen. Het betreft verhuisdiensten zowel intern (binnen kantooromgevingen), als extern (tussen locaties) voor en binnen de gemeente Amsterdam.

Als belangrijke eis werd gesteld dat luchtvervuilende stoffen beperkt moeten worden door een maximale inzet van volledig elektrische voertuigen. Naast eisen op het gebied van schoon vervoer speelden ‘social return’ en verhuisondersteuning aan gezinnen met onvoldoende financiële middelen bij de gunning een rol.

Green Deal ZES. (Zero Emission Stadslogistiek)

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek draait vooral om samenwerking. Samenwerking tussen logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. Gezamenlijk zetten zij zich in om Living Labs (regionale pilots) ten behoeve van emissievrije stadslogistiek op te zetten, uit te voeren, te monitoren en te evalueren.

De deelnemende partijen, waaronder A. J. van Deudekom B.V., in Green Deal ZES zien kansen om verduurzaming op het gebied van de stadslogistiek te realiseren. Ook het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen voor de bevoorrading van de stad een belangrijk doel. Inmiddels hebben de gemeenten Rotterdam en Den Haag interesse getoond voor de hub activiteiten.

Ontwikkeling hub-functie

Stadsdistributie is volop in transitie. De gemeente Amsterdam heeft een duurzaamheidsagenda. Daarin staat dat in 2025 de CO2 uitstoot 45% lager moet zijn dan in 2012. Dat wil de gemeente bevorderen door onder andere een slimmere logistiek te bevorderen.

Publieke instellingen zijn, als grote inkopers, een belangrijke aanjager: de gemeente, een onderwijsinstelling, ziekenhuis en cultuurinstelling.
Zij hebben een voorbeeldrol en door hun maatschappelijke doelstellingen zijn ze direct gebaat bij het verduurzamen van het transport. De focus op individuele ondernemers of winkeliers (MKB) bij de totstandkoming van een hub is niet succesvol gebleken.

Het is belangrijk gebruik te maken van de kennis, ervaringen van het aanwezige personeel en faciliteiten (warehouse, voertuigen) van bestaande logistieke dienstverleners.
De effecten van de hub zitten zeker niet alleen in de stad, maar ook in de kilometers naar de stad toe. Wanneer leveranciers voorraad kunnen hebben op de hub ( onder andere Canon en Ricoh, gemeente Amsterdam) kan dat vele kilometers en dus kosten besparen. De frequente bevoorradingsstroom betreft dan immers maar een paar kilometer.

De goederen worden op de hub gesorteerd op afleveradres en daarna op logische aflevervolgorde ingeladen. Met elektrisch vervoer worden de goederen vervolgens de binnenstad ingereden. Omdat er vervoert wordt met elektrische voertuigen kan er bovendien gebruik gemaakt worden van een aantal ontheffingen, zoals het leveren buiten de venstertijden.