CO2-reducatie is een belangrijk aandachtspunt bij Deudekom. Bij Deudekom gaat het bij CO2-reductie in de termen van de CO2-Prestatieladder om reductie van scope 1 en 2 emissies. Dit betreft in scope 1 het gasverbruik en de emissies door inzet van ons wagenpark bij verhuizingen en opslag. In scope 2 gaat het wat Deudekom betreft om de indirecte emissies die ontstaan door het elektriciteitsverbruik.

CO2– Footprint 2020-1 Deudekom tabel en diagram

Tabel CO2 footprint Deudekom

Diagram CO2 footprint Deudekom

Toelichting elektriciteitsverbruik

 • In 2020-1 heeft Deudekom duurzaam opgewekte energie afgenomen (Nederlandse windenergie), vandaar dat met de conversiefactor 0,000 gerekend is.
 • Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is gebruik gemaakt van de conversiefactor 0,475 kg.CO2/kWh, omdat de oorsprong van de elektriciteit niet bekend is.
 • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 35 is inclusief het verbruik van PostNL van 1.734 kWh.
 • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 22 is inclusief het verbruik van de Ecotap laadpalen van 5.263,86 kWh.

In de vergelijkbare periode van 2019 was de totale CO2 uitstoot 121,1 ton. Opvallend was het fors lagere elektriciteitsverbruik in het eerste halfjaar. Was dit in 2019-1 nog 126.381 kWh, in 2020-1 is dit nog 104.462 kWh. Dit betekent een daling van 18%.

Deze forse daling is grotendeels te wijten aan de gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor kwamen er minder opdrachten binnen, maar ook het feit dat een groot deel van de medewerkers ( met name de projectleiders) per toerbeurt veelal thuis werkten.

Het gasverbruik in 2020-1, 29.414 m3, was licht hoger dan in 2019-1 (27.636 m3). Deze 6% stijging van het gasverbruik kan toegeschreven worden aan de winterse condities.

Elektrisch laadplein

Verheugd kan de directie van A. J. van Deudekom B.V. mededelen dat er nog in 2020 vier (4) laadpalen met elk twee (2) aansluitpunten gerealiseerd zullen worden op het terrein van ons pand aan de Industrieweg 22.

Ook de realisatie van de 120 kWh snellader langs de openbare weg, ter hoogte van het pand aan de Industrieweg 22, gaat mogelijk ook nog dit jaar plaatsvinden.

Elektrische voertuigen

 • Onderhandelingen over elektrische vrachtwagen ter vervanging van een dieselauto zijn gaande, de eventuele uitbreiding van de 7,5 ton zone in de gemeente Amsterdam en aanpassing aslast in relatie tot een ontheffing, vertragen de aanschaf van de elektrische vrachtauto.
 • Elektrische bestelautoMaandag 31-8 heeft Deudekom een volledig elektrische bestelauto, met laadklep, van het merk MAN toegevoegd aan het wagenpark. De auto zal specifiek voor één opdrachtgever binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam ingezet worden.
 • De intentie van de directie is om in Q4 van 2020 nog eens drie dieselbestelauto’s te vervangen door elektrische voertuigen met een actieradius van circa 300 kilometer.
 • De hybride personenauto van de nieuw aangestelde projectleider zal eind september 2020 worden vervangen door een volledig elektrische variant.

Zonnepanelen

In verband met noodzakelijke vervanging van de lichtstraat op zijkant van de opslagloods aan de Industrieweg 22 zal onderzocht worden of een en ander te combineren valt met het plaatsen van zonnepanelen.

CO2– Footprint Deudekom 2019 tabel en diagram

CO2 footprint Deudekom 2019

CO2 footprint Deudekom 2019 in tonnen

Toelichting elektriciteitsverbruik

 • In het jaar 2019 heeft Deudekom duurzaam opgewekte energie afgenomen (Nederlandse windenergie). Vandaar dat met de conversiefactor 0,000 gerekend is.
 • Voor de elektrische voertuigen die extern opladen is gebruik gemaakt van de conversiefactor 0,355 kg.CO2/kWh, omdat de oorsprong van de elektriciteit niet bekend is.
 • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 35 is inclusief het verbruik van PostNL van 5.288 kWh.
 • De vermelde hoeveelheid elektriciteit voor het pand Industrieweg 22 is inclusief het verbruik van de Ecotap laadpalen van 9.386 kWh. en de krachtstroomaansluiting voor de 16 ton’s Hytruck. 13.839 kWh.

Totale CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 2010

Totale CO2 reductie vanaf 2010

De cumulatieve reductie van de CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2010 bedraagt 5.953 ton CO2. Onder andere door allerlei genomen milieumaatregelen is de CO2 uitstoot afgenomen met 80% ten opzichte van 2010. Het intensief investeren in een elektrisch wagenpark én de afname van duurzaam opgewekte energie, hebben de grootste impact gehad.

In de afgelopen 10 jaar is de CO2 uitstoot per €1000,= omzet fors gedaald. Onderstaande grafiek maakt dit duidelijk.

Kg CO2 uitstoot per 1000 euro omzet Deudekom

Deudekom wil de komende jaren de uitstoot nog verder verminderen. Om dit te kunnen realiseren, maken we continue gebruik van duurzaam opgewerkte stroom en zetten we steeds meer in op elektrisch vervoer. Door een continue verbruik van duurzaam opgewekte energie en een toenemend aandeel van het elektrisch vervoer tracht Deudekom de uitstoot verder te verminderen in de komende jaren.

In de systematiek van de prestatieladder is A. J. van Deudekom B.V. met een uitstoot van minder dan 500 ton CO2 per een klein bedrijf. Toch zijn én blijven wij gemotiveerd om zowel de directe- als indirecte emissies te verminderen. Daar waar de bedrijfsactiviteiten groeien, stelt vooral de reductie van scope 1-emissies ons voor een grote uitdaging. Dat komt doordat de inzet van het wagenpark nauw verbonden is aan onze bedrijfsactiviteiten.

Vandaar dat wij ook blijven participeren in veel initiatieven voor CO2-reductie. Dit zijn niet alleen sectorinitiatieven, maar ook initiatieven die betrekking hebben op samenwerking in de keten. Opdrachtgevers die kiezen voor elektrisch verhuizen en onze hub filosofie helpen bij het halen van reductiedoelstellingen. Lees meer over samenwerking in sectorinitiatieven en keteninitiatieven.

Elektrisch laadplein

Met de constante uitbreiding van het elektrische wagenpark ontstaat het gevaar dat Deudekom tegen haar laadcapaciteit aanloopt. Ter voorkoming hiervan is Deudekom een duurzame samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland, de “Metropool regio Amsterdam- elektrisch” (MRA-e) en de gemeente Ouder-Amstel om een laadplein voor vrachtwagens te realiseren.

Hierbij zijn de volgende motieven in overweging genomen:

 • Bevordering van elektrisch rijden is een belangrijke maatregel die bijdraagt aan het klimaat, de luchtkwaliteit, leefbaarheid en werkgelegenheid in de regio;
 • De logistieke sector momenteel veel kilometers maakt met dieselvoertuigen een daarmee een significant aandeel levert van de huidige uitstoot zowel in de regio als in de binnen- steden;
 • Door de huidige ontwikkeling van de elektrische stadslogistiek is een goede laadstructuur een essentiële voorwaarde om deze groei voort te kunnen zetten;
 • Het verzamelen van kennis en ervaring over het ontwikkelen van laadvoorzieningen voor logistiek vervoer is noodzakelijk om de toepassing van zero emissie stadslogistiek ook op andere plekken mogelijk te maken.

Dit laadplein komt deels op het terrein van Deudekom en deels op de groenstrook langs de openbare weg, zodat derden er ook gebruik van kunnen maken. Op dit plein wordt een snellader en acht (8) gewone laadpunten gerealiseerd. Technisch is het laadplein zo ingericht, dat in de toekomst ook ervaring kan worden opgedaan met ‘slim’ laden. Een innovatief batterijenpakket maakt netverzwaring overbodig én V2G, ‘vehicle to grid’, hiermee kunnen elektrische voertuigen ook energie aan het elektriciteitsnet terug leveren.

Als logistiek dienstverlener heeft Deudekom te maken met begrippen als: milieuzones, energietransitie, bruggen- en kadeproblematiek in Amsterdam en inrichting van nieuwe woon- werkgebieden als in Amsterdam Zuidoost, Zeeburg en de Houthaven. In de metropoolregio Amsterdam wordt Deudekom beschouwd als “koploper”. Het voordeel hiervan is dat Deudekom aan één tafel zit met beleidsbepalers van Metropool Regio Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Transport en Logistiek Nederland, de Gemeente Amsterdam en projectontwikkelaars.

Samenwerking in sectorinitiatieven en keteninitiatieven

Logistiek OntkoppelPunt (LOP)

In het kader van het programma Bevoorrading Stadsregio heeft de Stadsregio Amsterdam gezocht naar geschikte locaties voor een regionaal (stad) distributiecentra aan de rand van de agglomeratie Amsterdam.

Hoewel er interesse bestaat bij de overheden en het bedrijfsleven komt het transport met groot materieel en met klein schoon materieel de stad in maar moeilijk op gang. In 2019 zijn er geen verdere ontwikkelingen meer waargenomen en bestaat de idee dat deze ontwikkeling beperkt blijft tot een theoretisch concept. Wel krijgt Deudekom meer en meer de vraag van ondernemers om hun elektrische voertuig(en) op het terrein te parkeren en op te laden.

Koplopers D020

D020 is het platform van duurzame koplopers voor slim en schoon vervoer in Amsterdam. Deudekom is in 2014 toegetreden tot de selecte groep van “Koplopers D020”. Dit platform is een initiatief van ondermeer de Kamer van Koophandel, MKB Amsterdam, TLN, EVO, Gemeente Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.

Ontwikkelen participatie bouwlogistiek

In het afgelopen jaar zijn er meerdere gesprekken gevoerd over de rol van Deudekom inzake de stadshub, facilitaire inkoop en binnenstedelijke bouwlogistiek. Dit project richt zich enerzijds op het managen van logistieke processen (voorspellen en minimaliseren van vervoerstromen) en anderzijds het managen van de stakeholders, hun verwachtingen en criteria..

Amsterdamse Agenda Duurzaamheid

In het kader van de Amsterdamse Agenda Duurzaamheid, de verduurzaming van de hoofdstad door verdere stimulering van elektrisch transport en slimme  distributie verzorgt Deudekom met twee andere Amsterdamse verhuisbedrijven, te weten Apollo Verhuizingen en Aad de Wit Verhuizingen, het leveren/verzorgen en coördineren van verhuisdiensten, inclusief alle daarvoor benodigde transport- en verpakkingsmiddelen. Het betreft verhuisdiensten zowel intern (binnen kantooromgevingen), als extern (tussen locaties) voor en binnen de gemeente Amsterdam.

Als belangrijke eis werd gesteld dat luchtvervuilende stoffen beperkt moeten worden door een maximale inzet van volledig elektrische voertuigen. Naast eisen op het gebied van schoon vervoer speelden ‘social return’ en verhuisondersteuning aan gezinnen met onvoldoende financiële middelen bij de gunning een rol. Eind 2019 werd bekend dat de aanbesteding aan “De Combinatie Amsterdam” is gegund voor de komende zes (6) jaar.

Green Deal ZES. (Zero Emission Stadslogistiek)

Deudekom samenwerking MRA-eDe Green Deal Zero Emission Stadslogistiek draait vooral om samenwerking. Samenwerking tussen logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. Gezamenlijk zetten zij zich in om Living Labs (regionale pilots) ten behoeve van emissievrije stadslogistiek op te zetten, uit te voeren, te monitoren en te evalueren.

De deelnemende partijen, waaronder A. J. van Deudekom B.V., in Green Deal ZES zien kansen om verduurzaming op het gebied van de stadslogistiek te realiseren. Ook het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen voor de bevoorrading van de stad een belangrijk doel. Inmiddels hebben de gemeenten Rotterdam en Den Haag interesse getoond voor de hub activiteiten.

Ontwikkeling hub-functie Deudekom

De gunstige geografische locatie van het bedrijventerrein in relatie tot de stedelijke agglomeratie Amsterdam én de voorsprong van Deudekom op het gebied van elektrisch vervoer bieden goede kansen voor alternatieve logistieke activiteiten. Door het benutten van deze kansen in de nieuwe marktsegmenten, zoals hub activiteiten, bouwlogistiek en hotelinrichtingen, treedt er een diversificatie van de omzet plaats. Dit zal een positieve invloed hebben op de continuïteit van Deudekom.

Voornoemde ontwikkeling is al een paar jaar geleden in gang gezet, en op grond hiervan heeft Deudekom veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten en diensten als aanvulling op de verhuisdiensten. De effecten van onze hub zitten zeker niet alleen in de stad, maar ook in de kilometers naar de stad toe. Wanneer leveranciers voorraad kunnen hebben op de hub kan dat vele kilometers en dus kosten besparen. De frequente bevoorradingsstroom betreft dan immers maar een paar kilometer. De goederen worden op de hub gesorteerd op afleveradres en daarna op logische aflevervolgorde ingeladen.

Met elektrisch vervoer worden de goederen vervolgens de binnenstad ingereden. Omdat er vervoerd wordt met elektrische voertuigen kan er bovendien gebruik gemaakt worden van een aantal ontheffingen, zoals het leveren buiten de venstertijden. Komend jaar staat Deudekom de aanbesteding voor de hub-diensten te wachten van de gemeente Amsterdam.