Menu Contact

CO2-beleid

CO2-beleid en Prestatieladder

In het kader van het onderdeel Planet van het Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Deudekom vanaf 2010 diverse activiteiten op het gebied van milieuvriendelijk ondernemen ontplooid. Deze acties hebben ook concrete resultaten opgeleverd. Onder andere het behalen van het ISO14001 milieucertificaat. In het verlengde hiervan heeft de directie van Deudekom besloten de CO2-Prestatieladder in te zetten als instrument van haar CO2-beleid. Het doel van dit beleid is het zo veel mogelijk reduceren van onze CO2-uitstoot aan de hand van de jaarlijks vast te stellen CO2-footprint. De prestatieladder biedt een stappenplan en beoordelingsschema voor klimaatvriendelijk ondernemen. De CO2-Prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

CO2-bewust Certificaat als instrument voor CO2-beleid

Sinds december 2015 is Deudekom in het bezit van het CO2-bewust Certificaat niveau 3. Klik hier voor het certificaat. Een van de voordelen hiervan is dat dit certificaat steeds meer gebruikt wordt door bedrijven en instellingen die projectverhuizingen en logistieke projecten aanbesteden. Als houder van het CO2-bewust Certificaat niveau 3 kan Deudekom haar CO2-beleid eenduidig en herkenbaar naar potentiële opdrachtgevers communiceren. Het certificaat wordt immers verkregen op basis van een audit conform de CO2-Prestatieladder. De Prestatieladder achten wij ook intern een handzaam managementtool.

In de CO2-Prestatieladder is Deudekom met een uitstoot van minder dan 500 ton CO2 per jaar aan te merken als een klein bedrijf. Groot is een bedrijf met een CO2-uitstoot van meer dan 2.500 ton per jaar. Deudekom heeft het CO2-bewust Certificaat verkregen voor niveau 3 en hiervoor de maximale scores op alle eisen behaald.

kiwa gecertificeerd

Eisen van de CO2-Prestatieladder

De eisen van de CO2-Prestatieladder zijn geformuleerd rond vier invalshoeken met elk een eigen doelstelling en weging, te weten:

  • Inzicht (weging 40%): inzicht in het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissie en inzicht in de reductie aanpak.
  • Reductie (weging 30%): reductie van energieverbruik en CO2-emissie, ingekaderd in een ambitieuze, onderbouwde doelstelling. De doelstelling moet rekening houden met de relatieve positie ten opzichte van vergelijkbare bedrijven, reeds genomen reductiemaatregelen en innovatieve ontwikkelingen.
  • Transparantie (weging 20%): deze eis houdt in dat wij intern en extern communiceren over onze CO₂-footprint en reductiedoelstelling(en). Extern voorzien wij hierin onder meer door deze pagina’s op de website. Bijzondere stakeholders en informeren wij rechtstreeks. Onze medewerkers zijn bij dit beleid betrokken in reguliere overleggen en via intranet.
  • Participatie (weging 10%): Deudekom neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten.

Een streven naar het verkrijgen van het certificaat op niveau 4 of 5 is vooralsnog niet aan de orde. Ons bedrijf is in de systematiek van de CO2-Prestatieladder slechts klein en de administratieve belasting is groot. Niveau 4 en 5 vragen immers om actieve verzameling en bewerking van bedrijfsgegevens (scope 3 emissies) van zowel onze toeleveranciers als afnemers. Wij sluiten niet uit dat in de toekomst een dergelijke gegevensverzameling eenvoudiger wordt en zullen op dat moment dit onderdeel van ons CO2-beleid heroverwegen.

Lees meer over CO2-reductie (inzicht in onze carbon footprints en reductiemaatregelen). Lees meer over onze betrokkenheid bij duurzame sector- en keteninitiatieven (participatie).